Podmínky spolupráce s grafiky

Obchodní podmínky pro externí dodavatele společnosti Eintopf, s.r.o., IČ: 02436736, DIČ: CZ02436736, se sídlem Nerudova 50, Podbořany, 44101, zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 37391 (dále jen “nabyvatel”)

Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi nabyvatelem a externími dodavateli grafických prací a návrhů (dále jen “poskytovatel” / “poskytovatelé”).
 2. Nabyvatel je provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pradoch.cz (dále jen „e-shop“).
 3. Nabyvatel má zájem o dílo dodávané poskytovatelem a poskytovatel je v rámci své podnikatelské činnosti oprávněn toto dílo nabyvateli poskytnout včetně práva užití díla za podmínek stanovených dále v těchto Obchodních podmínkách.

I. Dílo

 1. Dílem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí grafický návrh vytvořený poskytovatelem pro komerční užití nabyvatele. Dílo bude použito jako grafický motiv k potištění produktů dostupných na e-shopu nabyvatele.
 2. Předáním díla se rozumí zadání díla do systému nabyvatele ve formátu, ve kterém jej nabyvatel může dále užívat dle těchto Obchodních podmínek.
 3. Požadovaný formát díla: soubor PNG s průhledným pozadím (ideálně s rozlišením 300 dpi), soubor PDF v křivkách v barevnosti CMYK (není povinné)
 4. Forma a výše odměny za dílo a poskytovanou licenci je uvedena dále v čl. III těchto Obchodních podmínek.

II. Podmínky licence

 1. Poskytovatel ze zákona nebo ze smlouvy vykonává majetková práva k dílu a z tohoto titulu může udělit oprávnění užít dílo třetí osobě.
 2. Poskytovatel předáním díla nabyvateli dle těchto Obchodních podmínek uděluje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít dílo specifikované v čl. I. těchto Obchodních podmínek ke všem způsobům užití podle odst. 4 tohoto článku, jež připouští povaha díla, a to v neomezeném rozsahu a pro celý svět. Účinky udělení tohoto oprávnění nastávají předáním díla nabyvateli dle čl. I. odst. 2. Těchto Obchodních podmínek. 
 3. Poskytovatel nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době předání díla ještě není znám.
 4. Právem dílo užít poskytovatel uděluje nabyvateli zejména, ne však výlučně, oprávnění k následujícím způsobům užití:
  a. právo na rozmnožování díla,
  b. právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  c. právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  d. právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  e. právo na sdělování díla veřejnosti, a to včetně sdílení díla počítačovými sítěmi (v prostředí internetu), sdílení díla na sociálních sítích apod.
  f. právo na reprodukci díla a užití díla ve spojení s produkty nabízenými na e-shopu nabyvatele dle těchto Obchodních podmínek.
 5. Nabyvatel není povinen udělenou licenci využít.
 6. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako výhradní (exkluzivní), tzn. není po předání díla nabyvateli oprávněn poskytnout stejné dílo jakékoli jiné třetí straně bez souhlasu nabyvatele, a to zejména konkurenčnímu subjektu, popř. za stejným účelem, za kterým bylo dílo a licence poskytnuty nabyvateli. V případě porušení exkluzivity má nabyvatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 7. Nabyvatel se zavazuje užívat dílo pouze v rozsahu vymezeném těmito Obchodními podmínkami.
 8. Licence se uděluje na dobu trvání autorských práv poskytovatele, popř. na dobu udělené sublicence, která opravňuje poskytovatele udělit oprávnění k užití díla dle těchto Obchodních podmínek nabyvateli. V případě existence časového omezení udělení licence / sublicence je poskytovatel povinen nabyvateli tuto informaci sdělit a nabyvatel je oprávněn dílo s touto výhradou nepřevzít.
 9. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel může využít dílo spojené s produkty nabízenými na svém e-shopu ke své vlastní propagaci, sdílet jej prostřednictvím svých sociálních sítí, umístit na své webové stránky, popř. šířit jinou dostupnou formou prostřednictvím internetu i jiných médií / nosičů.

III. Cena

 1. Za vyhotovení díla a udělení licence / sublicence k jeho užití pro nabyvatele dle těchto Obchodních podmínek náleží poskytovateli odměna.
 2. Odměna bude poskytovateli vyplácena formou procentuální provize z ceny prodaného produktu, na kterém je předmětné dílo použito (je potištěn příslušným grafickým vzorem). Provize obsahuje cenu za dílo i licenci, poskytovatel nemá nárok na žádnou další dodatečnou odměnu.
 3. Výše provize činí 20 % z prodejní ceny bez DPH.
 4. Provize bude poskytovateli vyplácena vždy kvartálně.
 5. V případě, že výše odměny přesáhne 1.000 Kč, zašle nabyvatel poskytovateli výkaz o plnění a poskytovatel vystaví na příslušnou částku fakturu, která bude nabyvatelem proplacena na uvedený bankovní účet poskytovatele s 14 denní splatností.
 6. Provize bude poskytovateli proplácena po dobu, po kterou bude nabyvatel licenci aktivně využívat (produkty spojené s tímto dílem budou dostupné na e-shopu nabyvatele). V případě, že nabyvatel vyřadí dílo z nabídky a nebude tak udělenou licenci využívat, oznámí toto poskytovateli a dnem vyřazení ztrácí poskytovatel nárok na odměnu. V případě, že se v budoucnu nabyvatel rozhodne licenci k dílu znovu využít, opět tak oznámí poskytovateli a ode dne zveřejnění díla na e-shopu vznikne poskytovateli opětovný nárok na odměnu dle těchto Obchodních podmínek.
 7. V případě, že poskytovatel dodá nabyvateli více děl (a poskytne k nim odpovídající licence / sublicence), náleží mu odměna dle toho článku Obchodních podmínek za každé jednotlivé předané Dílo (a související poskytnutou licenci/sublicenci).

IV. Závěrečná ustanovení

 1.  Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a nabyvatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený na základě plnění dle těchto Obchodních podmínek obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. 
 2. Všechna práva k e-shopu nabyvatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nabyvateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat obsah e-shopu nebo jeho část bez souhlasu nabyvatele.
 3. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, včetně zásahu do práv duševního vlastnictví v souvislosti s udělením licence / sublicence nabyvateli. Pokud užíváním poskytnuté licence / sublicence dojde k takovému porušení, bude oprávněná strana odkázána se svými nároky na poskytovatele. V případě, že situaci bude z jakéhokoli důvodu muset řešit nabyvatel, bude potom následnou škodu způsobenou mu takovým jednáním či opomenutím vymáhat po poskytovateli, který je povinen uhradit škodu nabyvateli v plné výši.  
 4. Znění Obchodních podmínek může nabyvatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. V případě zakládání nového obchodního vztahu s poskytovatelem se tento vztah řídí aktuálními platnými Obchodními podmínkami, se kterými bude poskytovatel seznámen a odsouhlasí je.
 5. Neplatnost některého ujednání těchto Obchodních podmínek nemá za následek neplatnost celého dokumentu, pokud není zákonem stanoveno jinak. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, bude změněno či upraveno pouze to ustanovení, jehož se změna výslovně týká. Ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.